Deneme Editörün Seçtikleri

Gönül Dili İle Konuşmak

“Gönül olmazsa insan gözünün faydası yoktur; akıl olmazsa insan, gönlünden layıkıyla istifade edemez.” Yusuf Has Hacib

 

İletişimin sınırları ortadan kaldırdığı bu çağda gönüller arasında köprüler kuramayan insanlık, bir çöl yalnızlığı içinde kendini yiyip tüketmenin mahmurluğu içinde. Sosyal medya adlı bir canavarın yalnızlaştırarak küçük bir ekrana, avuç içine hapsettiği insan, gönül aynasında akseden “ferdî hiçliğin” ıstırabını iliklerine kadar hissediyor. Birbiri ile konuşmayan, sohbeti unutan; paylaşmanın ne olduğundan habersiz olan bir nesil, kulaktan duyma dedikodularla bir diğerinin aleyhinde nefret dilinin kasırgasına kapılmış bir kaos ortamına hızla sürüklenmekte, çırpındıkça yabancılaşma ve mutsuzluk bataklığına saplanmaktan kendini alamamaktadır. İnsan, kendi iç dünyasına çekilip karanlığına gömüldükçe çevresinden kopmakta, çevresinden uzaklaştıkça bencilleşmekte, bencilleştikçe hemcinsini parçalamaya hazır bir canavara dönüşmektedir. Böyle bir hayat, böyle bir anlayış insana, daha doğrusu insanlığa ne kazandırabilir? Mutluluk mu? Bu soruya olumlu cevap vermek mümkün mü? Bir Arap atasözü bize kelâmın değerini çok çarpıcı bir ifade ile anlatmaktadır: “Söz kalpten çıkarsa kalbe gider, dilden çıkarsa kulağı aşamaz.”Muhtaç olduğumuz, kalpten çıkacak samimi sözler değil mi? “Kalp kalbe karşıdır” demişler. Gönül, gönül dilini anlar, ona göre vaziyet alır.

 

Sosyal bir varlık olarak yaratılan insana, ancak cemiyet halinde insan kardeşleri arasında bulunursa mutlu ve huzurlu yaşayabileceği bir kabiliyet verilmiştir. Atalarımız, “Komşu komşunun külüne muhtaçtır” derken bu gerçeğe işaret etmişlerdir. İçinde yetiştiğimiz medeniyet ve kültür, bize mutluluğun ancak vahdet/birlik halinde mümkün olduğunu göstermektedir. İnsanlarla iyi geçinmeyi, komşuyu nerdeyse mirasa ortak kılacak kadar yakın görmeyi tavsiye eden bir anlayışla toplum hayatını tanzim eden medeniyetimiz, bireyin yalnızlığa düşmesine engel olmak için türlü sistemler geliştirmiştir: Tarikatlar, esnaf loncaları ve vakıflar…

 

İslâm medeniyetinin, özel olarak da içinde bulunduğumuz kültür dairesinin sözcüsü olan şairlerimiz “gönül dili” denilen bir anlaşma vasıtası geliştirmiş, insanlar arasında muhabbeti yaymaya çalışmış, dilin önemini her fırsatta vurgulamışlar. Bilge devlet adamı ve şair Yusuf Has Hacib, “İnsanı dil kıymetlendirir ve insan onunla saadet bulur; insanı dil kıymetten düşürür ve insanın dili yüzünden başı gider.”demiş ve şu cümleleri eklemiştir: “İnsanın gönlü incedir, o bir sırçaya benzer; ona çok dikkat et kaba söz söyleme, kırılır.” Hacı Bektaş-ı Velî gönlün önemini, kutsiyetini şu sözle hatırlatır: “Müminin gönlü Hakk’ın Ka’be’sidir. Gönül ile Hakk Teâlâ arasında hicab yoktur.”

 

Hangi divanı, hangi halk şairinin eserini karıştırsak karşımıza ilk çıkan kelimelerden birinin gönül olacağı şüphesizdir. Türkçe gönül, Farsça dil, Arapça fuad hep aynı manayı terennüm etmek için şairlerin kaleminden damlamakta. Bir gönül medeniyetinin fertleri olarak nefret dilinin birbirine yabancılaştırıp düşman ettiği insanlarımızla yeniden gönül dilinde buluşmanın derin iştiyakını hissetmedikçe toplumsal huzuru yakalayacağımız şüphelidir. Aramızdan hasedi, kini, nefreti söküp atmadıkça rahata eremeyeceğiz. Hz. Ali, “Öfke, tutuşturulmuş bir ateş gibidir. Her kim ki öfkesine hâkim olursa, onu söndürür ve her kim onu salıverirse, ilk yanan kendisi olur.”diyerek öfkenin zararlarını sayıp dökmekte, bize gönül diliyle konuşmanın önemini hatırlatmaktadır. Manâ âleminin sultanlarından Abdülkadir-i Geylânî de dedesinin sözlerine şöyle katkıda bulunmaktadır: “İnanmayan bir gönül, içinde kuş bulunmayan bir kafese benzer.” Boş bir kafesin de ne kendine ne başkasına faydası olmaz.

 

Boş kalan gönüllerimize haset, kin ve nefret sessiz sedasız sızarak bizi yutmaya başladı. Öyle ki ekranlardan evlerimizin içine nefret sel gibi dolmaya başladı. Beklenen bu muydu? Hayır… Beklenen, arzu edilen, baş tacı edilmesi gereken gönülden kopan, çevresine insanlık harareti yayan sevgidir. Bu sevginin tercümanı olan gönül dilidir. Hoş görmek, kusurları görmezden gelmek ya da kavl-i leyyinle incitmeden düzeltmektir. Gönül dili insanları birbirine yaklaştırıp ruhları arasında yakınlık kurmaya vesiledir. Bu, sevgi dilidir. Sevgi güneş gibidir. Girdiği yeri aydınlatır, ısıtır, hayat verir. Mevlânâ’nın deyişiyle, “Cihanı baştanbaşa kar kaplasa, güneşin harareti bir bakışta onu mahveder.” Aradaki soğukluğu eritir, muhabbet çiçeklerinin yeşermesine vesile olur. Bu büyük ârifin şu sözleri de konuya açıklık getirmektedir. “Sevgi ve merhamet insanlığın, hiddet ve şehvetse hayvanlığın vasıflarındandır. Sevgi her acıyı tatlılaştırır, güzelleştirir. Zira onun aslı temizliktir” Büyük bilge Sa’dî’nin şu sözüne kulak vermek gerekmez mi? “Tatlı konuşan kimseyle sert sert konuşma! Barış kapısını çalanla kavga çıkarma.”

 

Gönül dilinin sultanı Yunus Emre, “dövene elsiz, sövene dilsiz” olmaktan söz eder. O, gönül enginliği içinde Yaradan’ına nispet ederek bakar insanlara, eşyaya, tabiata. Gönülde buluşmaya, gönül dili ile konuşmaya çağırır: “Beri gel barışalım, yad isen bilişelim.” der. Onun şu beyitleri, içinden uzaklaştığımız, yabancılaştığımız gönül dünyasında insanların kaynaşması yönünde atılması gereken adımların sesleri, örnekleri değil mi?

 
Aşkı var gönül yanar yumşanır muma döner
Taş gönüller kararmış sarp katı kışa benzer
Aşk, muhabbet gönlü yumuşatır, mülâyemet verir, muma çevirir. Sevgiye yabancı gönüller ise kara taş gibidir; katı, acımasız, soğuk… Konuştu mu gönül yıkar, ara açar, nefret saçar. Oysa insan manasına sahip kişiden umulan güzel söz, gönül alıcı yumuşak hitaptır:

 
Kişi bile söz demini demeye sözün kemini
Bu cihan cehennemini sekiz uçmak ede bir söz
Yunus’a göre gönül yıkmak, Ka’be yıkmakla birdir:
Ak sakallı bir koca bilmez ki hâli nice
Emek yemesin hacca bir gönül yıkar ise
Kültürümüz insana “Allah’ın yeryüzündeki halifesi” gözüyle bakar, onu Sanii hesabına yüceltir. Hilafet makamında olan birinin kalbini kırmak, üzmek, ona kem söz söylemek uygun düşer mi? Kişiye düşen gönlünü kinden, dilini kem sözden arındırmaktır. Bâkî şu beyitte ne güzel anlatır bu durumu:
Gir bir nemed içine âyîne gibi sâf ol
Sultân-ı ‘âlem ol var gez sûret-i gedâda
Bir keçenin içine gir, ayna gibi saf ol. Âlemin sultanı ol, var dilenci kılığında dolaş.
Eskiden aynalar gümüşten yapılırdı. Paslanmasın diye de keçeye sarılıp saklanırdı. Keçe aynı zamanda dervişlik giysisidir, fakirliği ifade eder. O keçeye sarılmış nice sultanlar var ki Allah’tan gayrısı bilmez. Bunlara gönül sultanı derler. Bâkî böyle bir sultanlığı teklif etmektedir. Beyânî de Bâkî’den geri kalmaz, o da şöyle seslenir:
Sâfter olur Beyânî kalbinüñ âyînesi
Levh-i efkârın hemîşe mâsivâdan pâk eden
Ey Beyânî! Fikirlerinin levhasını/gönlünü masivadan temizleyenin gönül aynası daima daha saf/temiz olur.

 
Yazıya gönül dili ile başladık. Gönlün dili, sevgi dilidir, aşk dilidir, ihlâs dilidir. Nâbî bu dilin tesirini çarpıcı bir ifade ile tespit eder:

 
Hep sözledir şikest-i dil ü merhem-i derûn
Geh seng olur makâl gehî mûmiyâlanır

 
Kalbin kırılması ve iç yarasının merhemi hep söz iledir; söz bazen taş gibi sert ve yaralayıcı, bazen mûmiyâ (her derde deva bir masal ilacı) olur.
Lâmekânî Hüseyin Efendi de Yunus gibi düşünür; kalbi Beytullah’a teşbih ederken bir hadîs-i şerifi tanık gösterir:

 
 Bir latîfedür gönülden söylerüz tâliblere
“Kalb-i mü’min beyt-i Yezdân’dur” buyurdı Mustafâ

 
Taliplere/isteklilere gönülden söylediğimiz güzel bir sözdür: Hz. Mustafa müminin kalbi Beytullah’tır diye buyurdu.
Yazımızı klasik şiirin son büyük şairi Galib’in beyti ile noktalayalım:

 
Hoşça bak zâtına kim zübde-i âlemsin sen
Merdüm-i dîde-i ekvân olan âdemsin sen

 
Zatına hoşça bak, sen âlemin özü; iki dünyanın gözbebeği olan insansın.

 
Baş döndürücü bir hızla akıp giden hayat seli içinde birbirimizle boğuşup birlikte boğulmak istemiyorsak, ecdadımızın asırlarca balından gıdalandığı gönül diline yeniden dönmek zorunda olduğumuzu; içine yuvarlandığımız nefret gayyasından kurtulmak için ondan başka çare olmadığını hatırdan çıkarmayalım.

Yazar hakkında

Mahmut Kaplan

Mahmut Kaplan

Yorum yaz