Deneme

Huruf-u Mukattaa

Kur’an-ı Kerim’de 29 surenin başında bulunan, 14 hece harfini içeren ve İlahi birer şifre hükmünde olan tesiri pek kuvvetli bir takım harfler yer almaktadır. “Elif-lâm-mîm”, “elif-lâm-mîm-sâd” “elif-lâm-râ”  “elif-lâm-mîm-râ” ,“hâ-mîm”,  “hâ-mîm-ayin-sîn-kaf” , “tâ-sîn-mîm”, “tâ-sîn”,  “kâf-hâ-yâ-ayîn-sîn-kaf”, “tâ-hâ”, “yâ-sîn”, “sâd”,  “kaf”, “nûn” şeklinde bazı surelerin ilk ayeti olarak okunan ve pek çok gaybi manalar içeren bu harflere Huruf-u Mukattaa denilmektedir.

Huruf-u mukataanın Kur’an-ı Kerim’deki yerleri ise şöyledir:

6 surede Elif Lam Mim vardır: Bakara, Al-i İmran, Ankebut, Rum, Lokman, Secde Sureleri. Araf suresinde Elif, Lam, Mim, Sad vardır.5 surede Elif Lam Ram vardır: Yunus, Hud, Yusuf, İbrahim, Hicr Sureleri. Rad Suresinde Elif Lam Mim Ra vardır.6 Surede Ha Mim vardır: Mü’min, Fussilet, Zuhruf, Duhan, Casiye, Ahkaf Sureleri. Şura Suresinde Ha Mim Ayn Sin Kaf vardır. Ayrıca Şuara ve Kasas Surelerinde Ta Sin Mim, Neml Suresinde Ta Sin, Meryem Suresinde Kaf Ha Ya Ayn Sin Kaf, Taha Suresinde Ta Ha, Yasin Suresinde Ya Sin, Sad Suresinde Sad, Kalem Suresinde Nun harfi bulunmaktadır.

Mukatta harflerinin özellikleri ise şöyledir:

Huruf-u Mukatta ile Kur’an-ı Kerim’in mucizeviliği ve eşsizliği bir kez daha gözler önüne serilmektedir. Çünkü harflerin ehemmiyetli esrarlara haiz olması yönüyle; Kur’an-ı Kerim’in beşer lafzı olmadığı ispat edilmiş ve taklidinin imkânsızlığı idrak edilmiştir. Harflerin İlahi birer şifre olması itibariyle de, insan aklının onu anlamaya güç yetiremeyeceği görülmektedir. Bu şifrelerin anahtarları Efendimiz Hz. Muhammed (sav.)’e verilmiştir. Mukatta harflerinin manasını, peygamberimiz (sav.) üstünlüğü ve fevkalade zekasıyla anlayabilmektedir. Ayrıca Mukattaa harflerle; Cenab-ı Hak, bazı has kullarına bir takım manevi işaretler de göndermiştir. Velayet ehli, seyr-i süluk-i ruhaniyede bir çok gaybi işaretleri onlarda bulmuşlardır.

Risale-i Nurlarda; bu harflerin gaybi işaretlerinden bahsedilirken Bediüzzaman Hazretleri Elif, Lam, Mim harfi ile ilgili bazı işaretlerde bulunmuştur. İşaretül İcaz adlı eserde Elif’e Allah, Lam’a Cebrail, Mim’e Hz. Muhammed (s.a.v.) manası verilerek; Kur’an’ın Allah tarafından Cebrail (as.) vasıtasıyla Hz. Muhammed’e (s.a.v.) indirilmiş olduğu  ihtivasıyla geniş anlamlar çıkarılmıştır.

Bediüzzaman Hazretleri Latif Nükteler Risalesinde Huruf-u Mukataanın çok önemli hususiyetlerinden bahsetmiştir. Kısaca bir hususiyetini ele alacağız. Şöyle ki:

Cenab-ı Hakk’ın, Künfeyekun (Ol der oluverir) emriyle; her bir zerrecik (atom altı parçacık: en küçük yapı) bir asker, bir ordu gibi emri bekliyor ve itaatini gösteriyor. Yani yaradılış emrinden gelen bu harfler, maddi kuvvet hükmünde eşyanın vücudu üzerinde hükmediyor.

‘Beşer de “Kelâm” sıfatından gelen Şeriat-ı İlahiyenin hameleleri, mümessilleri, mütemessilleri’ olması hasebiyle Kur’an harflerini seslendirdiğinde; harfler havada zerrelerle  sümbülleniveriyorlar. Zerreler, maddi manevi surette inkişaf ederek itaatlerini eşya üzerinde izhar ediyorlar. Hassaten Huruf-u Mukataa harfleri, birer düğüm, birer düğme gibi ferşten Arşa manevi telsiz bir telefon misillü ve İlahi birer şifre mahiyetinde kâinatta cereyan ediyorlar.

Hulasaten, Mukatta harflerinin,  hassas birer düğme hükmünde olduğundan maddi bir ilaç gibi şifa suretiyle tesir edebileceği ve başka maksatlara da Allah’ın izni inayetiyle faydası olabileceği ifade edilmektedir.

Peygamber Efendimiz (sav.), Mukattaa harfleriyle başlayan surelerin okunmasının ehemmiyetine binaen bir kaç hadis-i şerifinde şöyle buyurmuştur:

Semûre bin Cündeb’den (r.a.) rivayetle:

“Hâ Mîm ile başlayan sûreler Cennet bahçelerinden bir bahçedir.”

Halil bin Mürre (r.a.) rivayet ediyor:

“Kur’ân’ın Hâ Mîm’le başlayan sûreleri yedidir. Cehennemin kapıla­rı da yedidir. Her bir Hâmîm gelerek bu kapılardan birinde durur ve şöyle duâ eder: “Allah’ım, bana inanıp da beni okuyan kimseyi bu ka­pıdan sokma!”

Cevşen’ül Kebir’de yer alan ve mühim dualardan olan Celcelutiyye kasidesinde ise Huruf-u Mukattaa ile başlayan bir kaç beyit yer almaktadır. Mesela duanın  şu bablarında, bu harflerin sırrıyla gayb alemlerde yapılan bazı seyahatlerden şöyle bahsedilmektedir:

  • “Elif lam sonra peşlerindeki Ra sırrı ile, Nur isminle bütün süflî ruhanilerin üstüne çıktım
  • Elif lam sonra mim ve ra’sı ile ruhların mecmâına yükseldim. Fakat gerçek ruh çok yücedir.”

 

Çok kıymetli bir dua hazinesi olan Evrad-ı Kudsiye’nin bazı bablarında ise, huruf-u mukatta harflerinin sırrıyla İlah-i Dergah’a şöyle niyazda bulunulmuştur:

44. bab: Tâ hâ, Tâ sin mim, Tâ sin, Yâ sin, Hâ mim, Ayn sin kaf. O iki denizi salıverdi, buluşuyorlar. Fakat aralarında engel vardır, birbirine karışmazlar.

46. bab: Hâ mim… Hâ mim… Hâ mim… Hâ mim… Hâ mim… Hâ mim… Hâ mim… İş tamamlandı, zafer geldi, düşmanlar bize asla gâlib gelemezler.

47. bab:  Hâ mim… Bu kitap izzet sahibi olan Aziz, ilim sahibi olan Alîm olan Allah tarafından indirilmiştir. O günahları bağışlayan, tevbeleri kabul buyuran, azabı pek şiddetli ve fazlı bol olandır. O’ndan başka ilâh yoktur. Dönüş O’nadır.

97. bab: Ta sin mim, lehviyat olan çalgı âletlerinden, yalandan, buhtandan, sihirden, haramdan, hilekârlıktan, zındıkların tuzağından, gece ve gündüz hadiselerinden, cin ve insanların şerrinden Aliyyü’l-Âzîm olan Allah’a sığınıyorum.

132. bab: Kaf hâ yâ ayn sâd. Hâ mîm ayn sîn kaf. Bizim sahibimiz sen ol, Sen herşeye kâfisin, bize merhamet et. O herşeye kudreti yeten Kadir, her kuvvete galip gelen, cabbarları hunharları dize getiren, tedbir ve takdirini hiç kimsenin geri çeviremediği, dilediğini yapan Kahir, varlığı, sıfatı, isimleri her şeyde aşikâr ve apaçık olan Zahir, isim ve sıfat, ef’al ve eserleriyle herşeyin içyüzünü kaplayan, hiçbir şey onların ötesine geçemeyen, nazarlardan gizli kalan Batın, herşeyi yoktan örneksiz var eden Fâtır, en ince şeyleri yapan, her şeye nüfuz eden, lütuf sahibi Lâtîf, herşeyden en iyi haberdar olan Habîr olan Allah’tır. Sözü haktır. Mülk Onundur. Sur’a üfürüldüğü gün hiçbir şey Ondan gizlenemez, O görüneni ve görünmeyeni en iyi bilen Âlim’dir. O herşeyi hikmetle yapan Hakîm, herşeyden haberdar olan Habîr’dir.

Alimler, hece harflerinin tam ve hakiki manasının Rabbimizin bildiğini ifade ederek görüşlerini dile getirmeye gayret etmişlerdir.

Son olarak Cevşenül Kebir’de yer alan bu duaların keyfiyyetinden de anlaşılacağı üzere; huruf-u mukatta ile yapılan niyazların pek kuvvetli bir tesir barındırdığını ifade edebiliriz.

“Her kitabın bir özü vardır ve bu kitabın özü de hece harfleridir” Hz. Ali

Yazar hakkında

Şeyma Türkan

Şeyma Türkan

Yorum yaz